กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | บันทึกงาน | admin
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา

ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhism 3 3
2 Buddhist Art 2 2
3 Buddhist Educational Administration 7 7
4 Buddhist Management 9 9
5 Buddhist Psychology 2 2
6 Buddhist Studies 55 1 56
7 Dhamma Communication 8 8
8 Educational Administration 8 8
9 Insight Meditation 1 1
10 Mahayana Studies 1 1
11 Pali 3 3
12 Peace Studies 1 1
13 Philosophy 4 4
14 Public Administration 1 1
15 Social Work 11 11
16 Sociology 1 1
17 Teaching of Buddhism 2 2
18 Vipassana Meditation 4 4
19 Vipassanabhavana 1 1
20 การจัดการเชิงพุทธ 32 36 6 74
21 การบริหารการศึกษา 35 38 11 84
22 การพัฒนาสังคม 5 7 3 15
23 การสอนพระพุทธศาสนา 8 19 2 29
24 การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
25 การสอนภาษาไทย 1 1
26 การสอนสังคมศึกษา 1 1
27 ครุศาสตร์ 23 6 1 30
28 จริยศึกษา 8 15 23
29 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
30 ธรรมนิเทศ 26 37 14 77
31 นิติศาสตร์ 3 3
32 บริหารการศึกษา 1 1
33 บาลี 3 3
34 บาลีพุทธศาสตร์ 1 1
35 บาลีสันสกฤต 1 1
36 ปรัชญา 7 2 9
37 พระพุทธศาสนา 92 65 26 183
38 พระอภิธรรม 1 9 10
39 พัฒนาสังคม 1 1
40 พุทธจิตวิทยา 9 3 4 16
41 พุทธบริหารการศึกษา 11 3 14
42 พุทธศาสตร์ 23 7 5 35
43 พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 1 1 2
44 พุทธศิลปกรรม 5 6 3 14
45 ภาษาบาลี 1 1 2
46 ภาษาสันสกฤต 1 1
47 ภาษาไทย 2 1 3
48 มนุษยศาสตร์ 8 6 3 17
49 มหายานศึกษา 1 1
50 มานุษยวิทยา 1 1
51 รัฐประศาสนศาสตร์ 24 13 37
52 รัฐศาสตร์ 14 8 2 24
53 วิปัสสนาภาวนา 6 19 3 28
54 ศาสนา 1 1
55 สังคมวิทยา 1 1
56 สังคมศาสตร์ 18 14 2 34
57 สังคมศึกษา 12 5 17
58 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 60 87 42 189
59 เศรษฐศาสตร์ 1 1 2
60 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 2 2


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา mail : sura145@mcu.ac.th