กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 6 3 9
  คณะพุทธศาสตร์ 6 11 3 1 21
  คณะมนุษยศาสตร์ 2 5 7
  คณะสังคมศาสตร์ 2 7 1 1 11
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 3
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 1
  วิทยาเขตขอนแก่น 2 5 2 9
  วิทยาเขตนครราชสีมา 3 3
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 1 3
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 3 4
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 1 2
  วิทยาเขตพะเยา 3 1 1 5
  วิทยาเขตสุรินทร์ 2 4 6
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 2 3
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 3 6
  วิทยาเขตแพร่ 4 4 1 9
  ผลรวมทุกส่วนงาน 29 58 3 12 1 103กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา mail : sura145@mcu.ac.th