ประเมินความพึงพอใจการให้บริการสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสารสนเทศ และการบริการวิชาการ
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
* ** * * * * * *

ตอนที่ ๑ สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ พระภิกษุ คฤหัสถ์ชาย คฤหัสถ์หญิง
๒) ตำแหน่งหน้าที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา (เลือกได้มากกว่า ๑ ช้อ)
ติดตามสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสารของกองวิชาการ ติดตามสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสารด้านการจัดการความรู้
สืบค้นฐานสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา เช่น หลักสูตร ฯลฯ
๔) ช่องทางการสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลากับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ทางสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา Email website อื่นๆ ……………….

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสารสนเทศกองวิชาการ

กองวิชาการให้บริการสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสารสนเทศ ๓ สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา คือ ๑) สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลากองวิชาการ (http://aad.mcu.ac.th) ๒) สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาฐานสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา (http://simpleelegantweddings.com/ac) และ ๓) สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาการจัดการความรู้ (http://km.mcu.ac.th)

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1  ความทันสมัยของของมูล
2  เนื้อหาและสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลามีประโยชน์
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา
4  เชื่อมโยงสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาได้สะดวก
8  สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน
9  ความเหมาะสมของสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก

ตอนที่ ๒ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาอยู่เสมอ
ด้านผลการให้บริการ
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


| ผลประเมิน