เลือกหมวด
 • รวมทุกรายการ
 • รวมทุกรายการ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๑

  คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
  คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

  คู่มือบันทึกสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาหลักสูตร
  คู่มือบันทึกสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาหลักสูตร สกอ.

  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ประกาศและคำสั่งกองวิชาการ
  ประกาศและคำสั่งที่ออกโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาของทุกส่วนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลามีความเป็นปัจจุบัน เป็นฐานสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

  เอกสารสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
  เอกสารสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ มจร วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  แบบฟอร์มสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาอาจารย์ประจำหลักสูตร
  แบบฟอร์มสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาอาจารย์ประจำหลักสูตร

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ กองวิชาการ
  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบายต่างๆ ในด้านการพัฒนาส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา

  ประวัติและพัฒนาการมหาจุฬาฯ ยุค พรบ ๒๕๔๐
  ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยุคพระราชบัญญัติ ๒๕๔๐  Total: 26 subjects, Page: 1/2, go to page : « | 1 2 | »