เลือกหมวด
 • รวมทุกรายการ
 • รวมทุกรายการ

  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ !!!! โปรดกรอกสมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลาให้สมบูรณ์และส่งคืนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือที่ patithham@gmail.com ภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

  แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗)
  แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘

  การจัดการความรู้
  เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในส่วนของกองวิชาการ

  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
  จรรยาบรรณ หลักการปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การจัดทำ TQF

  ปริญญากิตติมศักดิ์
  สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา เอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ และเข็มเกียรติคุณ

  ประมวลจริยธรรม
  รายละเอียดเกียวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

  การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค

  ตำแหน่งวิชาการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการศ., รศ., และ ผศ. สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มจร. เพื่อมอบให้แต่ละหน่วยงานยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ  Total: 26 subjects, Page: 2/2, go to page : « | 1 2| »