แผนปฏิบัติการกองวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามนี้ simpleelegantweddings.com/down_show.php